Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - pobierz

Deklaracja dostępności

Przedszkole  Samorządowe  Nr  30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w  Białymstoku  zobowiązuje  się  zapewnić dostępność  swojej  strony  internetowej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  kwietnia  2019 r. o  dostępności  cyfrowej  stron  internetowych i aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie  do  strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  01.03.2019 r.

 

Status  pod względem zgodności z ustawą

Strona  internetowa  jest  częściowo  zgodna  z  ustawą  z  dnia  4  kwietnia  2019 r.  o dostępności  cyfrowej  stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych  poniżej:

  • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi  w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia: 

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy  o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności  cyfrowej

Oświadczenie  zostało  ostatnio  poddane  przeglądowi  dnia: 22.03.2021 r.

Deklarację  sporządzono  na podstawie  samooceny  przeprowadzonej  przez  podmiot  publiczny.

 

Skróty  klawiaturowe

Na  stronie  internetowej  można  używać  standardowych  skrótów  klawiaturowych  przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku  problemów  z  dostępnością  strony  internetowej  prosimy   o  kontakt:

osoba  kontaktowa  -  Małgorzata Krystyna Maksim

adres e-mail  -   ps30@um.bialystok.pl

telefon  -  85  741-33-82

Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie  informacji  niedostępnej  oraz  składać  skargi  na  brak  zapewnienia  dostępności.

 

Procedura  wnioskowo – skargowa

Każdy  ma  prawo  do  wystąpienia  z  żądaniem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu.  Można  także  zażądać  udostępnienia  informacji  za  pomocą  alternatywnego  sposobu  dostępu,  na  przykład  przez  odczytanie  niedostępnego  cyfrowo  dokumentu,  opisanie  zawartości  filmu  bez  audiodeskrypcji  itp.

Żądanie  powinno  zawierać  dane  osoby  zgłaszającej  żądanie,  wskazanie  o  którą  stronę  internetową  lub  aplikację  mobilną  chodzi  oraz  sposób  kontaktu.  Jeżeli  osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę  otrzymania  informacji  za  pomocą  alternatywnego  sposobu  dostępu,  powinna  także  określić dogodny  dla  niej  sposób  przedstawienia  tej  informacji.

Podmiot  publiczny  powinien  zrealizować  żądanie  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem.  Jeżeli  dotrzymanie  tego  terminu  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny  niezwłocznie  informuje  o tym  wnoszącego  żądanie,  kiedy  realizacja  żądania  będzie  możliwa,  przy  czym  termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  2  miesiące  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności  cyfrowej  nie  jest  możliwe, podmiot  publiczny  może  zaproponować  alternatywny  sposób  dostępu  do  informacji.

W przypadku, gdy podmiot  publiczny  odmówi  realizacji żądania  zapewnienia dostępności  lub  alternatywnego  sposobu  dostępu  do  informacji,  wnoszący  żądanie  może  złożyć  skargę  w  sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej strony  internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony  internetowej, lub aplikacji  mobilnej.

Po  wyczerpaniu  wskazanej  wyżej  procedury  można  także  złożyć  wniosek  do  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.

 

 Dostępność  architektoniczna

Wejście  do  budynku  przez  bramkę  od  ul. Piastowskiej. Wejście jest  ogólnodostępne  w  godzinach  pracy  przedszkola.

Budynek   nie  jest  dostosowany  dla  osób  niepełnosprawnych.  Parking  jest  wzdłuż  płotu  na  ulicy i ma wydzielone dwa miejsca parkingowe dla  osób  niepełnosprawnych.

W  budynku  nie  ma  zakazu  wstępu  z  psem  asystującym. Warunkiem  wejścia  jest  posiadanie  certyfikatu potwierdzającego  status  psa  asystującego,  zaświadczenie  o  wykonaniu  szczepień  weterynaryjnych  oraz  wyposażenie  psa  w  uprząż  psa  asystującego.

Brak  możliwości  skorzystania  z  tłumacza  języka  migowego  na  miejscu  lub  online.

W  placówce  brak  oznaczeń  w  alfabecie  brajla,  oznaczeń  kontrastowych  lub  w  druku  powiększonym  dla  osób  niewidomych  i  słabowidzących.

W  celu  dostania  się  do budynku  należy  pokonać  furtkę  od  ul. Piastowskiej o szer. 100 cm.

Odległość  od  bramki  do wejścia  wynosi: 5 m, do pojazdu 8,5 m. Długość podjazdu wynosi 7,5 m.

Dzwonek zewnętrzny  znajduje  się  po  lewej  stronie  na  wysokości: 125 cm.

Szerokość  drzwi  wejściowych wynosi: 100 cm.

Wysokość  uchwytu  od  drzwi  wejściowych  wynosi: 106 cm.

Od  głównych  drzwi  wejściowych  do  pierwszych  drzwi: 1,95 m, pierwsze  drzwi  posiadają  szerokość: 100 cm.

Od  pierwszych  drzwi  do  sali  odległość  wynosi -  8 m,  drzwi  sali  posiadają  szerokość: 90 cm, do  łazienki odległość: 2,2 m.  Łazienka  przystosowana  jest  dla  osób  niepełnosprawnych.                                    

Od  drzwi  głównych  do  szatni: 5 m, szerokość 84 cm.

Układ  komunikacyjny  opiera  się  na  2  klatkach  schodowych,  głównej  oraz  technicznej.  Na  parterze  i  piętrze  znajduje  się  hol  na  który  wychodzą  wszystkie  drzwi  od  sal  przedszkolnych. W piwnicy  umieszczono część  funkcji tj. magazyny, pomieszczenie konserwatora. Część dydaktyczną  umieszczono  na  poziomie  parteru i piętra.  Pomieszczenia  administracyjne  znajdują  się  na  parterze. 

Budynek nie jest wyposażony w windę osobową.                                          

Przedszkole  jest  6-oddziałowe, 3 oddziały  znajdują  się na parterze, 3 oddziały na piętrze.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot  nie  posiada  aplikacji  mobilnych.