Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Krystyna Maksim.
 • E-mail: ps30@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 741-33-82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku
 • Adres: ul. Piastowska 1A
  15-207 Białystok
 • E-mail: ps30@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 741-33-82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście  do  budynku  przez  bramkę  od  ul. Piastowskiej. Wejście jest  ogólnodostępne  w  godzinach  pracy  przedszkola.
 • Budynek   nie  jest  dostosowany  dla  osób  niepełnosprawnych.  Parking  jest  wzdłuż  płotu  na  ulicy i ma wydzielone dwa miejsca parkingowe dla  osób  niepełnosprawnych.
 • W  budynku  nie  ma  zakazu  wstępu  z  psem  asystującym. Warunkiem  wejścia  jest  posiadanie  certyfikatu potwierdzającego  status  psa  asystującego,  zaświadczenie  o  wykonaniu  szczepień  weterynaryjnych  oraz  wyposażenie  psa  w  uprząż  psa  asystującego.
 • Brak  możliwości  skorzystania  z  tłumacza  języka  migowego  na  miejscu  lub  online.
 • W  placówce  brak  oznaczeń  w  alfabecie  brajla,  oznaczeń  kontrastowych  lub  w  druku  powiększonym  dla  osób  niewidomych  i  słabowidzących.
 • W  celu  dostania  się  do budynku  należy  pokonać  furtkę  od  ul. Piastowskiej o szer. 100 cm.
 • Odległość  od  bramki  do wejścia  wynosi: 5 m, do pojazdu 8,5 m. Długość podjazdu wynosi 7,5 m.
 • Dzwonek zewnętrzny  znajduje  się  po  lewej  stronie  na  wysokości: 125 cm.
 • Szerokość  drzwi  wejściowych wynosi: 100 cm.
 • Wysokość  uchwytu  od  drzwi  wejściowych  wynosi: 106 cm.
 • Od  głównych  drzwi  wejściowych  do  pierwszych  drzwi: 1,95 m, pierwsze  drzwi  posiadają  szerokość: 100 cm.
 • Od  pierwszych  drzwi  do  sali  odległość  wynosi -  8 m,  drzwi  sali  posiadają  szerokość: 90 cm, do  łazienki odległość: 2,2 m.  Łazienka  przystosowana  jest  dla  osób  niepełnosprawnych.
 • Od  drzwi  głównych  do  szatni: 5 m, szerokość 84 cm.
 • Układ  komunikacyjny  opiera  się  na  2  klatkach  schodowych,  głównej  oraz  technicznej.  Na  parterze  i  piętrze  znajduje  się  hol  na  który  wychodzą  wszystkie  drzwi  od  sal  przedszkolnych. W piwnicy  umieszczono część  funkcji tj. magazyny, pomieszczenie konserwatora. Część dydaktyczną  umieszczono  na  poziomie  parteru i piętra.  Pomieszczenia  administracyjne  znajdują  się  na  parterze. 
 • Budynek nie jest wyposażony w windę osobową.
 • Przedszkole  jest  6-oddziałowe, 3 oddziały  znajdują  się na parterze, 3 oddziały na piętrze.

 


 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - pobierz